Maklu (757)

Safety-II. Een Copernicaanse revolutie in de veiligheidskunde | Jan Dillen | 9789046611906

Safety-II. Een Copernicaanse revolutie in de veiligheidskunde | Jan Dillen | 9789046611906

 • Maklu

€39.00

Auteur: Jan Dillen ISBN: 9789046611906 De veiligheidskunde heeft een plateau bereikt. De arbeidsongevallenstatistieken verbeteren nauwelijks, ondanks een de-industrialisatie en een enorme export van arbeidsongevallen naar het buitenland. De traditionele veiligheid heeft dus afgedaan en een andere aanpak is nodig. Deze andere aanpak staat haaks op de bureaucratische veiligheid van steeds meer papierwerk, steeds meer veiligheidsprocedures en -instructies die niemand leest, steeds meer controlerondjes lopen om de naleving na te gaan, steeds meer risicobeoordelingen, enz. Deze traditionele veiligheid – Safety-I – werkt ook demotiverend op de werknemers, die hierdoor afkerig staan tegenover de preventieadviseur: een cynische houding van “hij is daar weer met een of ander nieuw ding” is het gevolg van deze klassieke veiligheidsaanpak. Deze houding wordt versterkt door straffende arbeidsongevallenonderzoeken waar onmiddellijk gekeken wordt naar de menselijke fout, i.c. de niet-naleving van een veiligheidsprocedure of -instructie. Deze oude benadering, gebaseerd op controle, veiligheidsprocedures, arbeidsongevallenonderzoeken of risicobeoordelingen, noemen we dus Safety-I of traditionele, bureaucratische veiligheid. Neen, de nieuwe benadering zal meer motiverend zijn voor de operationele werknemers. Geen onhaalbare zero-doelstellingen. Geen starheid maar flexibiliteit om zich permanent te kunnen aanpassen aan onvoorziene zaken, beperkingen en nieuwe risico’s. Ook de toepassing van veiligheidsprocedures en -instructies, de one way of executing wordt losgelaten. Procedures en instructies worden richtlijnen en geven het kader aan waarbinnen kan gewerkt worden. Maar binnen dit kader hebben de operationele werknemers de nodige vrijheid. Deze nieuwe benadering is een Safety-II-benadering. Safety-II gaat dus meer uit van een voortdurende verandering en een permanente aanpassing van handelen in complexe organisaties met vaak goede en soms ongewenste uitkomsten. Leren, onzekerheid en – indien nodig – “naast de regels werken” zijn in Safety-II nodig bij onvoorziene situaties. Leren van incidenten zat al in Safety-I, maar lijkt nog centraler te staan in Safety-II. Het gaat dan niet om het leren van het negatieve, maar wel van positieve gebeurtenissen. Het gaat immers meestal goed; en hoe dat komt, dat gaan we in Safety-II meer onderzoeken: niet kijken naar waarom iets misgaat, maar kijken naar goed verlopende processen, wat meer energie geeft dan de negatieve aanpak van Safety-I. Kijken naar wat goed gaat, geeft focus op de best practices. De Safety-II-preventieadviseur kijkt dus naar wat goed gaat: hij zoekt de best practices op het gebied van gezond en veilig werken. Deze best practices zullen dan worden uitgewisseld met de operationele werknemers. In dit boek probeer ik deze best practice van Safety-II op een praktische manier toe te lichten aan de hand van arbeidsongevallen. Hoe kunnen we naar deze ongevallen kijken vanuit een Safety-II-bril?

Aan winkelwagen toegevoegd

RIDP 94.1 (2023) - Traditional Criminal Law Categories and AI: Crisis or Palingenesis?

RIDP 94.1 (2023) - Traditional Criminal Law Categories and AI: Crisis or Palingenesis?

 • Maklu

€70.00

auteurs: Beatrice Panattoni, Lorenzo Picotti ISBN: 9789046612163 The study of the intersections between technology and crime is a well-established topic for criminal lawyers, gaining increasing significance over time. Initially, in the risk society, and even more so today, in the algorithmic society, the challenges posed by Artificial Intelligence (AI) bring new complexities to light. AI systems are increasingly involved in perpetrating various kinds of harms. They can serve as new tools for committing crimes or directly cause serious harms to fundamental human rights and other relevant legal goods, such as life, physical and moral integrity, privacy, and public order. The specific features of autonomy, opacity, and unpredictability in AI systems, which make them different from other technologies, might challenge responsibility attribution theory. Consequently, as we encounter situations that are no longer entirely “human”, criminal law must address whether the existing laws at national and international levels provide adequate protection. The starting point to assess the adequacy of criminal laws and policies is to evaluate the potential collision points that may arise when regulating AI-related crimes within the traditional categories of the general part of criminal law. For instance, when decision-making processes and task execution are delegated to artificial agents, what constitutes the actus reus? If the crime committed by the AI system differs from the one intended by the criminal agent, should the agent still be held liable? Furthermore, the unpredictability of AI might challenge the principle of culpability in cases of negligence-based crimes. Additionally, the degree of separation between the human agent’s conduct and the harm caused by the functioning of an AI system may affect the proof of the causality chain and the guilt of the operator. This volume aims to address these critical questions and to provide a first recommendation, based on an international analysis of the topic. It brings together contributions from national rapporteurs of various countries who collaborated with the general rapporteur in the works of Section I (criminal law - general part) for the upcoming AIDP international congress of 2024. Lorenzo Picotti is Full Professor in Criminal Law at the University of Verona, Italy. Beatrice Panattoni is Postdoc Researcher in Criminal Law at the University of Verona, Italy.

Aan winkelwagen toegevoegd

Algemeen strafrecht - (7e) een overzicht, herziene uitgave | Kathleen Duerinckx | 9789046612101

Algemeen strafrecht - (7e) een overzicht, herziene uitgave | Kathleen Duerinckx | 9789046612101

 • Maklu

€29.00

Auteur: Kathleen Duerinckx ISBN: 9789046612101 Dit leerboek bevat de basisbeginselen van het algemeen strafrecht. Het is bedoeld voor alle opleidingen waar een basiskennis van het Belgisch strafrecht wordt aangeleerd. Daardoor is het uitermate geschikt voor de opleidingen rechtspraktijk, maar ook onder meer sociale agogiek, veiligheidsopleidingen en in de politieopleidingen. Aan bod komen de algemene principes van het materieel strafrecht, zoals terug te vinden in het algemeen strafrecht van het Strafwetboek (art. 1-100ter Sw.). Achtereenvolgens worden behandeld: het begrip ‘strafrecht’, kenmerken van het strafrecht, het toepassingsgebied van de strafwetten, het misdrijf (incl. rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden en beslissende verschoningsgronden), de strafbare poging en de strafbare deelneming, de strafrechtelijke sancties en de principes van straftoemeting (incl. verzwarende omstandigheden, wettelijke herhaling, verzachtende omstandigheden, strafverminderende verschoningsgronden, samenloop, opschorting en uitstel). Bijzonder aan deze uitgave is de nadruk op de interactie met de studenten. Met behulp van een aparte docentenhandleiding met niet minder dan 219 concrete voorbeelden en toepassingen bij de leerstof, krijgen de hoorcolleges een praktische invulling. De inhoud van deze uitgave is volledig aangepast aan de zogenaamde potpourri-wetten die het strafrecht op heel wat vlakken wijzigden. Er werd ook rekening gehouden met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017 waarbij een aantal bepalingen uit de potpourri II-wetgeving werden vernietigd. Bovendien werden enkele belangrijke wetswijzigingen van de voorbije vier jaar opgenomen in deze uitgave en wordt er ook kort ingegaan op de opmerkelijkste nieuwigheden die met het nieuwe Strafwetboek in het verschiet liggen. Over de auteur: Kathleen Duerinckx is lector Strafrecht, Criminologie en Wereldburgerschap & maatschappelijk engagement aan hogeschool UCLL te Leuven.

Aan winkelwagen toegevoegd

Making Strategic Choices in Social Science Research (GERN Research Paper Series - nr 7)

Making Strategic Choices in Social Science Research (GERN Research Paper Series - nr 7)

 • Maklu

€60.00

Auteur(s): Antoinette Verhage, Tom Vander Beken, Christophe Vandeviver, Jacques de Maillard, Fabien Jobard, Joanna Shapland eds. ISBN: 9789046612132 GERN (Groupement Européen de Recherches sur les Normativités) is a large consortium of scientific researchers in the domain of deviance and social control, more precisely studying delinquency, penal institutions, public policies of security and the importance of penal questions in society. Today the GERN is a scientific network present in ten European countries and abroad, uniting researchers of different disciplines. Each year the GERN organizes a doctoral summer school, giving PhD students from the consortium the opportunity to present and discuss their ongoing projects and research results as well as meet young and senior researchers. With the inauguration of this Research Paper Series, the GERN intends to monitor and disseminate cutting-edge studies into European security issues, reflecting the design and result of doctoral research in the framework of the GERN. The series provides an excellent platform from which to survey key emergent topics in the field. With this series, the editors and authors are contributing to a better understanding of contemporary questions, presenting recent research results and scientific reflection, by devising new approaches and by re-evaluating the heritage of social sciences in this domain. It implies openness concerning other disciplines and to the normative questions arising from the constructions of deviance and crime, the commission of criminal acts, its consequences and its development, as well as the application of deviance categories and the social or formal reaction to it by actors in the criminal justice system and beyond. This edited publication is the 7th volume of the GERN Research Paper Series stemming from the annual doctoral summer school that took place in Ghent (Belgium) in 2022 and was co-organized by the GERN and the Institute for International Research on Criminal Policy, Ghent University. Its topic was “Making Strategic Choices in Social Science Research”. This volume also includes two contributions from the GERN Summer School that took place in Porto (Portugal) in 2019, co-organized by GERN and the University of Porto, which topic was “Emerging Trends in Criminology”. Over de auteur(s):

Aan winkelwagen toegevoegd

Wetboek Strafrecht - Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten 44e dr. (bijgewerkt tot 1 augustus 2023) | Gert Vermeulen, Wannes Bellaert | 9789046612194

Wetboek Strafrecht - Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten 44e dr. (bijgewerkt tot 1 augustus 2023) | Gert Vermeulen, Wannes Bellaert | 9789046612194

 • Maklu

€27.00

Auteur(s): Gert Vermeulen, Wannes Bellaert (red.) ISBN: 9789046612194 Deze 44ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering, ook een aantal uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Bovendien bevat dit zakwetboekje tevens, chronologisch geordend, de bijzondere wetten die een algemeen belang hebben voor het strafrecht of voor de strafvordering. Zowel studenten als rechtspractici (politieambtenaren, magistraten, advocaten, ...) beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave. Een uitgebreid herwerkt alfabetisch trefwoordenregister maakt het geheel bovendien erg gebruiksvriendelijk. Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2023. Gert Vermeulen is gewoon hoogleraar (internationaal en Europees) strafrecht aan de Universiteit Gent en directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) en van het Knowledge and Research Platform Privacy, Information Exchange, Law Enforcement and Surveillance (PIXLES). Hij voert internationaal relevant wetenschappelijk onderzoek op het brede terrein van het strafrechtelijk beleid. Over de auteur(s):

Aan winkelwagen toegevoegd

Europees Internationaal Rivierenrecht - 2e, volledig herziene uitgave – 2 volumes | Marc De Decker | 9789046612149

Europees Internationaal Rivierenrecht - 2e, volledig herziene uitgave – 2 volumes | Marc De Decker | 9789046612149

 • Maklu

€295.00

Auteur: Marc De Decker ISBN: 9789046612149 Dit boek behandelt in extenso alle juridische aspecten verbonden met het gebruik van binnenwateren voor scheepvaartdoeleinden, met name door binnenschepen. Zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vraagstukken komen daarbij aan de orde. “Het voorliggende werk is monumentaal, niet enkel in omvang maar vooral naar inhoud. Mij is geen andere wetenschappelijke bijdrage bekend die op een zodanig alomvattende wijze het rivierenrecht situeert en analyseert en er eveneens in slaagt om het op een bevattende wijze te duiden. Dr. Marc De Decker etaleert op een meesterlijke manier zijn uitgebreide historische en juridische kennis van het Europese rivierenrecht en voert de lezer mee op een intrigerende tocht naar de schepping van een juridisch systeem waarmee bijna iedereen wordt geconfronteerd maar wat weinigen werkelijk kunnen bevatten. De verschillende grote ontwikkelingen die stapsgewijs tot stand zijn gekomen, van de Franse revolutie over het Congres van Wenen, het verdrag van Parijs van 1856 naar de grote verkeersconferenties in de 20ste eeuw, worden met meer dan een vaardige hand beschreven en geanalyseerd. Bijzonder boeiend is het plaatsen van het Europese rivierenrecht binnen het grotere kader van het internationaal publiek recht. Fundamentele aspecten zoals de vrijheid van scheepvaart en de institutionalisering van het rivierenrecht worden grondig behandeld en geven zonder meer een grote meerwaarde aan dit boek. Het toetsen van de materie tegenover het recht van de Europese Unie en tegenover andere dan scheepvaartgebruiken van de waterwegen vervolledigt de aanpak van de auteur waarmee het voorliggende werk een bijna alomvattend beeld geeft van het Europese rivierenrecht. Dit boek verdient veel aandacht. Niet enkel academici maar eveneens praktijkjuristen en diegenen die elke dag met watergebonden vervoer worden geconfronteerd, zullen baat vinden bij het gebruiken van dit werk. Een absolute aanrader!” (Prof. Dr. E. Somers in het voorwoord) Over de auteur(s): Marc De Decker (1961) is advocaat aan de balie te Antwerpen, gespecialiseerd in transportrecht en auteur van verschillende publicaties over scheepvaartrecht. Hij is voorzitter van de Federatie Belgische Binnenvaart/Fédération de la batellerie belge en gastprofessor aan de Universiteit Gent voor het vak “European International River Law” in de opleiding “Master of Science in Maritime Sciences”. De eerste editie van het boek “Europees Internationaal Rivierenrecht” werd in 2015 bekroond met de prijs Fondation François Génicot Stichting.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het paard en de btw, 2e uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612088

Het paard en de btw, 2e uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612088

 • Maklu

€29.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612088 Dit boek legt de werking van de btw uit aan de hand van het door velen geliefde paard. Het richt zich dan ook naar de uitbaters van maneges maar ook naar al diegenen die met dieren bezig zijn. Wanneer wordt men btw-belastingplichtige bij het fokken of verkopen van paarden? Waar stopt de hobby en begint de belastingplicht? Is er dan volledig recht op aftrek voor de aankopen en investeringen? Is de terbeschikkingstelling van weiden en stallen een vrijgestelde onroerende verhuur of gaat het om een belaste complexe dienst? Wanneer is de paardensport vrijgesteld en onder welke voorwaarden? Kan een paard verkocht worden onder de margeregeling? Zijn lessen paardrijden altijd vrijgesteld? Gaat het om onderwijs of sport? Is er btw bij de verhuur van paarden? Gaat het om een vervoerdienst? Wanneer is de deelname aan wedstrijden van die aard dat het aanleiding geeft tot gemengde btw-belastingplicht? En wanneer blijft men toch een gewone btw-belastingplichtige met volledig recht op aftrek? Over de auteur: Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de FOD Financiën als Adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool.

Aan winkelwagen toegevoegd

Met de controleur aan tafel. Weetjes over eten en drinken - 5e, herwerkte en uitgebreide uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612125

Met de controleur aan tafel. Weetjes over eten en drinken - 5e, herwerkte en uitgebreide uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612125

 • Maklu

€29.95

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612125 Hoe interessant en uitdagend de fiscaliteit ook is, soms is het ook leuk om eens iets anders te doen. Dat was de gedachte die leefde bij de auteur om zichzelf en anderen aan te zetten om eens de tijd te stoppen en lekkere gerechten te bereiden. Alles begint met de liefde voor het product, voeg er geduld en leergierigheid aan toe en je ontdekt al snel de passie van een ambachtsman in de chef-kok. Tijd nemen voor gezelligheid is in de huidige maatschappij waar het iedereen aan tijd ontbreekt niet zo evident. In dit boek vind de lezer klassiekers uit de Belgische maar ook internationale keuken die bij een goed glas voor een gezellige sfeer zullen zorgen. De auteur kon het toch niet laten om de btw-regels rond spijzen en dranken in herinnering te brengen aan de lezer. En samen met de regels rond de geregistreerde kassa zijn die niet zo evident. En hij zorgt voor de nodige weetjes die op een feest aan tafel of aan de toog stof voor reflectie geven… Weet u waarom de gewone vork in het bestek vier tanden heeft? Kent u het fijnste stukje van de kip: sot l’y laisse? Weet u waarom bepaalde eieren bruin en andere wit zijn? Waarom de bananen krom zijn? Kent u de oorsprong van de “hot dog”? Waarom een kreeft “Thermidor” zo heet? Waarom heet een louche café “kapperdoes”? En wat is een “bruin” café? Waar mogelijk wordt ook aandacht besteed aan gezond en vegetarisch koken! Geniet van dit boek in al zijn aspecten! 5e, herwerkte en uitgebreide uitgave Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is beroepshalve met fiscaliteit bezig maar leerde de basisvaardigheden van het koken bij Spermalie in Brugge. Een gepassioneerde kok is een ambachtsman die de liefde voor het product omzet in heerlijk gerechten. Koken is een permanent leerproces en ons adagium is dan ook “quidquid discis tibi discis”.

Aan winkelwagen toegevoegd

Procedure inzake btw - Controle- en bewijsmiddelen - Verjaring - Geding | Stefan Ruysschaert | 9789046612156

Procedure inzake btw - Controle- en bewijsmiddelen - Verjaring - Geding | Stefan Ruysschaert | 9789046612156

 • Maklu

€37.50

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612156 Dit boek geeft op praktische wijze een overzicht van de controlemaatregelen die de btw-administratie heeft om een btw-controle voor te bereiden en uit te voeren. De bewaringstermijnen inzake btw vormen hierbij een functionele grens voor de afwezigheid van onderzoekstermijnen in het btw-stelsel. In het kader van een btw-controle kan gebruik worden gemaakt van een aantal bewijsmiddelen van het gemeen recht maar ook van een aantal specifieke bewijsmiddelen die voorzien zijn in het W.BTW, zoals de deskundige schatting en de ambtelijke aanslag. Ook het proces-verbaal heeft een bijzondere rol binnen een btw-controle. Een btw-controle kan maar productief worden verricht binnen de grenzen van de verjaringstermijnen. Hierbij wordt de toepasselijkheid van de verschillende verjaringstermijnen inzake btw toegelicht aan de hand van voorbeelden. Ten slotte worden op bondige wijze de regels inzake het geding met zijn administratieve en gerechtelijke fase van toepassing op het btw-stelsel toegelicht. Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).

Aan winkelwagen toegevoegd

Verbouwen versus nieuwbouw - Knelpunten in de vastgoedsector | Stefan Ruysschaert en Véronique De Vulder | 9789046612170

Verbouwen versus nieuwbouw - Knelpunten in de vastgoedsector | Stefan Ruysschaert en Véronique De Vulder | 9789046612170

 • Maklu

€29.00

Auteurs: Stefan Ruysschaert en Véronique De Vulder ISBN: 9789046612170 Op de vastgoedmarkt worden naast nieuwbouw ook gerenoveerde woningen te koop aangeboden. De vraag stelt zich onder welke voorwaarden de verkoop van zo’n gerenoveerd onroerend goed kwalificeert als “nieuw”. En moet de verkoop dan mét btw of is er sprake van een mogelijkheid (optie)? Wanneer is men “beroepsoprichter”? Het tijdstip waarop een gebouw in gebruik werd genomen of nog niet in gebruik werd genomen lijkt cruciaal in de definiëring van “nieuwbouw”. Kan een gebouw na de eerste ingebruikname nog verkocht worden mét toepassing van de btw? Waar ligt de scheidingslijn tussen een verbouwing en een nieuwbouw? Dit boek analyseert een aantal knelpunten langs de inkomende zijde van de vastgoedmarkt (Wanneer kan een verbouwing aan 6 %?) maar ook aan de uitgaande zijde van de vastgoedmarkt (Wanneer kan de verkoop onder btw-stelsel en aan welk btw-tarief?) Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is Adviseur bij de FOD Financiën. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur . Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van KMO-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

Btw-eetjes Deel 23 | Stefan Ruysschaert | 9789046612057

Btw-eetjes Deel 23 | Stefan Ruysschaert | 9789046612057

 • Maklu

€43.00

Auteur(s): Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612057 Dit boek vormt intussen reeds het drieëntwintigste in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit drieëntwintigste deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke accountant, belastingadviseur of advocaat in zijn of haar fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt.Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven, waardoor men snel vindt wat men zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is econoom (UGent) en actuaris (VUB) en werkt als adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur . Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is ook gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van KMO vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.