Garant (1821)

Rennen in de buitenbocht - Sociale stijgers uit het (gast)arbeidersmilieu aan het woord over studie, loopbaan en identiteit | Mick Matthys | 9789044138269

Rennen in de buitenbocht - Sociale stijgers uit het (gast)arbeidersmilieu aan het woord over studie, loopbaan en identiteit | Mick Matthys | 9789044138269

  • Garant

€34.90

Auteur: Mick Matthys ISBN: 9789044138269 De juiste keuze voor de juiste opleiding na de lagere school is tegenwoordig een hot issue. Het lijkt een onuitroeibare wet dat het niet talent en intelligentie zijn die de toekomst van de kinderen bepalen, maar de opleiding van de ouders. Onderwijssociologen betogen al decennia dat kinderen uit de lagere sociale milieus niet dezelfde onderwijskansen hebben als kinderen uit de hogere milieus. Er zijn altijd kinderen en jongeren uit het milieu van (gast)arbeiders die, al dan niet met de morele en concrete steun van bewogen en gemotiveerde leerkrachten, deze stoelendans ontspringen, de weg naar de universiteit inslaan om daarna het leven en de loopbaan te leiden van hoger opgeleide professionals. In dit boek – een herziene, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van Doorzetters (2010) – vertellen drieëndertig Nederlandse en Vlaamse universitair afgestudeerden afkomstig uit de arbeidersklasse hun verhaal over hoe zij aan de universiteit terechtkwamen en hoe het hen verder verging in de samenleving. Dezelfde vragen zijn, tien jaar later, voorgelegd aan universitair afgestudeerden uit het milieu van arbeidsmigranten. Hun verhalen zijn opgenomen in een apart gedeelte van het boek. Thema’s die aan de orde komen zijn het gezin waaruit de (gast)arbeiderskinderen afkomstig zijn, de eventuele voorgeschiedenis ervan, de ambities van hun ouders of het ontbreken ervan, hun studie, hun opvatting van professionaliteit. Ze vertellen over hun eenzaamheid, hun marginaliteit en het gevoel van: bij wie hoor ik eigenlijk? Het gaat echter vooral om hun doorzettingsvermogen, hun kracht om tegen de stroom in te roeien, zich aan te passen en te integreren en belangrijke maatschappelijke posities te verwerven. Opvallend verschil in de verhalen van beide groepen is de sterke ambitie van de zonen en dochters van de gastarbeiders.

Aan winkelwagen toegevoegd

Pluraliteit van de levenskunsten - (Reeks Omtrent filosofie nr. 8) | Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters, Rico Sneller | 9789044135718

Pluraliteit van de levenskunsten - (Reeks Omtrent filosofie nr. 8) | Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters, Rico Sneller | 9789044135718

  • Garant

€28.30

Auteurs: Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters en Rico Sneller ISBN: 9789044135718 We staan op de grens van twee grote culturele tijdperken. De opkomst van nieuwe technologieën, alsook de toenemende mondialisering van de wereld, openen de weg naar een nieuwe, nog niet geheel uitgekristalliseerde levenswijze. Wanneer oude maatschappelijk-culturele patronen tanende zijn, terwijl alternatieve vormen nog niet hun definitieve beslag hebben gekregen, is er een periode waarin de mens zich kan bevrijden van culturele maskers en kunstmatige constructies. Dit soort tussenperiodes zijn interessant voor persoonlijke ervaringen, innerlijke verdieping en doorbraken in de menselijke conditie. Door de voortdurende maatschappelijk-technologische transformatie krijgen we voor het eerst in de geschiedenis de kans om de menselijke conditie radicaal te veranderen. Eén van de kenmerken van dit historische proces is de opmars van wat inmiddels levenskunst is gaan heten: een actief zoeken naar manieren om het eigen leven adequaat vorm en richting te geven. Echter, er bestaat niet één levenskunst, maar er zijn er verscheidene, waarvan sommige elkaar zelfs uitsluiten. Noemen we hier drie grote richtingen: 1 Klassieke levenskunst (de oude Grieken: Aristoteles en de stoïcijnen; een voortzetting hiervan treffen we bij denkers als Simone Weil, Foucault en Schmidt). 2 Spirituele levenskunst (diepte- en transpersoonlijke psychologie, mindfulness, yoga, tai-chi, daoïsme, boeddhisme). 3 Op techniek en wetenschap georiënteerde levenskunst, in het kielzog van de Verlichting. Hoe om te gaan met zulke uiteenlopende vormen van levenskunst, vormen die soms ook met elkaar in strijd zijn? Dit boek onderzoekt een nieuwe benadering: een individuele combinatie van elementen uit alle levenskunsten op basis van zelfkennis. Men hoeft zich niet voorgoed vast te leggen op één specifieke richting, maar men kan verschillende richtingen combineren, waarbij het doel is om het eigen potentieel beter aan te spreken. Uiteenlopende vormen van levenskunst kunnen zodoende de bouwstenen worden van die ene menselijke ontwikkeling.

Aan winkelwagen toegevoegd

Gedrag in evolutie en ontwikkeling - Schets van het menselijk gedrag in verandering door de evolutie van de mens en tijdens de individuele ontwikkeling | Andre Vyt | 9789044131680

Gedrag in evolutie en ontwikkeling - Schets van het menselijk gedrag in verandering door de evolutie van de mens en tijdens de individuele ontwikkeling | Andre Vyt | 9789044131680

  • Garant

€17.00

Auteur: Andre Vyt ISBN: 9789044131680 Het menselijk gedrag wordt hier bekeken vanuit een breed gezichtspunt op invloedfactoren en processen van ontwikkeling en leren. De auteur hanteert hierbij in sterke mate een evolutionaire bril, waarbij niet alleen de functionaliteit van aangeboren gedrag centraal staat, maar ook de interactie tussen aanleg en omgeving. Deze aspecten zijn van toepassing op de menselijke levensloop, maar vooral de vroege gedragsontwikkeling wordt onder de loep genomen. Het boek focust op de belangrijkste thema’s, wars van klassieke indelingen. De schrijfstijl moet lezers prikkelen om de inhoud te bestuderen en inzicht te verwerven in de complexiteit van leer- en ontwikkelingsprocessen bij de mens. Deze publicatie is bestemd voor iedereen die actief is in de gebieden gezondheidszorg, welzijn en onderwijs, of wie zich daarop voorbereidt. Andre Vyt is docent aan de Opleidingen Gezondheidszorg en de Lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool Gent en aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is jarenlang hoofdredacteur geweest van het Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie. Sedert 2013 is hij voorzitter van EIPEN, het European Interprofessional Practice & Education Network for Health & Social Care. De auteur is tevens expert kwaliteitszorg en afstandsonderwijs.

Aan winkelwagen toegevoegd

Geworteld in verbinding - Een ecologische theologie voor de toekomst | Kelly Keasberry | 9789044139488

Geworteld in verbinding - Een ecologische theologie voor de toekomst | Kelly Keasberry | 9789044139488

  • Garant

€30.00

Auteur: Kelly Keasberry ISBN: 9789044139488 Lange tijd verkeerden we in de waan dat rampen ons niet meer zouden overkomen. Het westerse leven had de prettige schijn van maakbaarheid. Het was slechts een kwestie van tijd totdat de wetenschap en technologische vooruitgang de grootste problemen de wereld uit zouden helpen. Dachten we. Wishful thinking, zo blijkt nu. De meervoudige ecologische crisis confronteert ons niet alleen met de gebrokenheid van onze wereld, maar ook met de kwetsbaarheid van onze systemen én van onszelf. Veel initiatieven – hoewel goedbedoeld – oogsten maar matig succes, omdat ze eenzijdig gericht zijn op ons handelen. Om het tij te keren is er méér nodig, namelijk een verandering van mindset. Dit werk ontrafelt de diepe theologische wortels van de ecologische crisis: de omslag van een animistisch wereldbeeld naar de mens als kroon op de schepping, geroepen om over de aarde te heersen en haar te onderwerpen. Die omslag, een van de grootste paradigmashifts uit de geschiedenis, ligt aan de basis van een schadelijk antropocentrisme. Om het tij te keren, moeten we terug naar de aloude bronnen, ze uitzuiveren en genezen. Met inspiratie van vooraanstaande groene theologen zoals Sallie McFague, Ariel Evan Mayse en Paul de Blot ontvouwt dit boek een planetaire theologie waarbij de oude bronnen opnieuw worden geïnterpreteerd in het licht van de uitdagingen van vandaag. Praktische inzichten over duurzaam zakendoen, economische hervormingen en de rol van de theoloog als heelmeester maken dit werk waardevol voor een breed lezerspubliek. Geworteld in verbinding is bovenal een hartgrondige uitnodiging om een nieuw paradigma te omarmen waarin onderlinge verbondenheid, verantwoordelijkheid en herstel (teshuva) centraal staan. Als we bereid zijn ons denken te vernieuwen, kan elke crisis nog altijd een kans zijn.

Aan winkelwagen toegevoegd

(h)OREN(dol)?! - Alle antwoorden op je vragen over tinnitus | horendol Annick Gilles | 9789044138719

(h)OREN(dol)?! - Alle antwoorden op je vragen over tinnitus | horendol Annick Gilles | 9789044138719

  • Garant

€25.00

Auteur: Annick Gilles ISBN: 9789044138719 Winnaar - KVAB Jaarprijs Wetenschapscommunicatie - 2023 Door de nauwe contacten met duizenden tinnituspatiënten gedurende de afgelopen jaren werd de auteur één ding heel duidelijk: mensen zijn op zoek naar antwoorden op de talrijke vragen die de klacht tinnitus oproept. WAT is tinnitus? HOE heb ik dit gekregen? Is er iets ERNSTIGS aan de hand? Geraak ik hier ooit nog van VERLOST? Deze vragen gaan vaak gepaard met ongerustheid en angst. Het niet vinden van antwoorden en/of de nodige ondersteuning geeft aanleiding tot nog meer vragen, bezorgdheden en angsten. 15 à 20% van de volwassenen heeft tinnitus. Er bestaat echter nog steeds geen kant-en-klare, snelle oplossing voor deze klacht die voor iedereen werkzaam is. Maar het is wel zeker dat tinnitus géén constante last hoeft te zijn en/of te blijven. Er bestaat voor elke patiënt absoluut een oplossing om zijn/haar last te verminderen. Dit boek draagt bij tot belangrijke inzichten, wat op zichzelf reeds therapeutisch kan werken. Het vervangt geen gespecialiseerde of geïndividualiseerde tinnitusbegeleiding, maar vormt zeker een extra houvast en ondersteuning in dergelijk traject. Dit werk beoogt dus vooral om een ondersteunend platform te zijn, waarbij de vele vragen die de lezer heeft omtrent tinnitus duidelijk en eerlijk beantwoord zullen worden. Het is een naslagwerk met verklaringen van o.a. het ontstaan van tinnitus en het geeft toelichting rond de vele termen, onderzoeken en behandelingen die in het kader van dit thema bestaan. Dit boek is daarmee, in de eerste plaats, gericht aan mensen die zelf met tinnitus kampen en die op zoek zijn naar correcte informatie. Tevens kan het een handige ondersteuning zijn voor hulpverleners (zoals huisartsen, Neus-Keel-Oorartsen, audiologen, psychologen of kinesisten) die in contact komen met tinnituspatiënten en hen correcte adviezen wensen te verschafen. Het werk is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, gebracht in een begrijpelijke taal. Professor dr. Annick Gilles studeerde Audiologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze vond het verbijsterend hoeveel mensen last van tinnitus ondervinden en hoe sommigen hier echt onder kunnen lijden. In 2011 startte ze een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen naar de effecten van lawaaischade en naar het optreden van tinnitus bij jongeren na luide muziekblootstelling. Ze behaalde in 2014 de doctoraatstitel in de Medische Wetenschappen en bleef zich gepassioneerd verder specialiseren in tinnitus. Sinds 2018 is ze professor aan de Universiteit Antwerpen en de Hogeschool Gent waar ze actief is in de modules rond gehoor in de geneeskundige en audiologische opleidingen. Ze is hoofd van de audiologische afdeling op de dienst Neus-Keel-Oor en Hoofd-Halsheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en ze is de oprichter en bezieler van TINTRA (Tinnitus Treatment & Research Center Antwerpen).

Aan winkelwagen toegevoegd

Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation (+ DVD) | Eugeen Roosens & Lieve Van de Walle | 9789044120752

Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation (+ DVD) | Eugeen Roosens & Lieve Van de Walle | 9789044120752

  • Garant

€29.00

ISBN: 9789044120752 Auteurs: Eugeen Roosens & Lieve Van de Walle Twenty-five years after his first publication on this topic, anthropologist Roosens and Van de Walle, manager of the rehabilitation unit, ‘revisited’ Geel.The book starts with a historical overview and zooms in on the famous “Gheel Question”. Subsequently, it dwells on the changes that have occurred in the system over the last 25 years and explains how the psychiatric foster care programme is run on a day-to-day basis. What sets the book apart is that it draws a well-documented, realistic and graphic picture of life in a foster family at the onset of the 21st century. According to Dr Sacks, the cases presented “provide a definitive rebuttal of the notion of mental illness as a remorselessly advancing and deteriorating condition and shows how, if there can be an effective integration into family and community life (and, behind this, a safety net of hospital care, professionals, and medication where warranted), even those who would seem to be incurably afflicted can, potentially, live full, dignified, loved and secure lives.” Last but not least, throughout the book psychiatric foster care is situated within the larger framework of community care. Basically, the book tries to establish the past and future potential of psychiatric foster care as a form of balanced community care and aims at highlighting the value of fostering for the mentally ill with enduring psychiatric disabilities.

Aan winkelwagen toegevoegd

Verboden kennis - De andere kant van de westerse cultuur | Johan Temmerman | 9789044139426

Verboden kennis - De andere kant van de westerse cultuur | Johan Temmerman | 9789044139426

  • Garant

€39.00

Auteur: Johan Temmerman ISBN: 9789044139426 De westerse cultuur ontsproot aan een veelheid van bronnen in de oudheid. Het Griekse denken en de Joodse verbeelding gaven het levenslicht aan de monotheïstische tradities. Van bij de aanvang maakte men beslissende keuzes. Een strak dogmatisch keurslijf bepaalde de ontwikkeling van de westerse cultuur. Dissidente stemmen werd het zwijgen opgelegd en hun teksten werden verboden. In dit boek schetst de auteur aan de hand van de verboden kennis de andere kant van de westerse cultuur. De tekst biedt een combinatie van informatief onderricht en een oefening in het denken van diversiteit. De enige ‘juiste’ weg, die de religieuze orthodoxe tradities uitstippelden, staat sinds de moderniteit onder druk. Maar voorin de 21e eeuw stelt men tevens de leefbaarheid van een louter wetenschappelijk materialisme in vraag. Misschien hadden ketterse onverlaten en on-eigentijdse denkers, die de andere kant van de westerse cultuur representeren, dan toch een punt? In deze tekst overloopt de auteur de diverse stromingen en bewegingen die ondergronds belangrijke impulsen gaven aan de vorming van de westerse cultuur. Aan bod komen gnostici, katharen, hermetische filosofen, alchimisten, rozenkruisers en vele anderen. De verboden kennis zet aan om de waarheid in verschillende gestalten te denken en ons niet door een polariserend ‘groot verhaal’ te laten vangen. Johan Temmerman is als religiewetenschapper verbonden aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudies in Brussel. Hij is gespecialiseerd in godsdienstfilosofie, de verhouding tussen religie en wetenschap en alternatieve westerse stromingen.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.