Garant (1821)

Woordenboek filosofie - Geheel herziene en aangevulde uitgave | Peter de Wind & Harry Willemsen | 9789044139464

Woordenboek filosofie - Geheel herziene en aangevulde uitgave | Peter de Wind & Harry Willemsen | 9789044139464

  • Garant

€57.00

Auteurs: Peter de Wind & Harry Willemsen ISBN: 9789044139464 Voor de discipline of het vak filosofie op elk onderwijsniveau bestaat de behoefte aan een bruikbaar en geactualiseerd woordenboek. In niet mindere mate geldt dit ook voor de ruimere kring van het meestal erudiete – niet-filosofische geschoolde – lezerspubliek. In dit gemis wordt met dit Woordenboek Filosofie voorzien. Het woordenboek kenmerkt zich door de presentatie van uitsluitend filosofische termen en begrippen. Biografieën van filosofen zijn bewust niet opgenomen, wel worden stromingen, richtingen of scholen behandeld, die verwant zijn aan het denken van bepaalde filosofen, zoals platonisme, aristotelisme, stoïcisme, thomisme, spinozisme, kantianisme, hegelianisme, nietzscheanisme, lacanisme, enz. Ook stromingen met een filosofische achtergrond komen uitgebreid aan bod, zoals anarchisme, liberalisme en marxisme. In deze herziene editie zijn ook nieuwe wijsgerige termen opgenomen, die voortkomen uit recente filosofische ontwikkelingen op sociaal-economisch, politiek, technisch-technologisch, moreel-ethisch en natuurfilosofisch gebied. Een prominente plaats werd voorbehouden voor de discipline ‘genderstudies’, die de voorbije twintig jaar een belangrijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Daarnaast mag in een hedendaags woordenboek filosofie de niet-westerse filosofie in al haar vormen, niet ontbreken. De belangrijkste stromingen worden besproken, alsook de essentiële basisgedachten van de betreffende filosofieën. Een omvangrijke groep Nederlandse en Vlaamse filosofen was betrokken bij de samenstelling van dit naslagwerk. Het totale aantal medewerkers bedraagt meer dan honderd.

Aan winkelwagen toegevoegd

Van huisje tot hashtag, van ossenkop tot apenstaart - Een geschiedenis van het alfabet (Kleio-reeks Nr. 3) | Martijn Jaspers & Toon Van Hal | 9789044139136

Van huisje tot hashtag, van ossenkop tot apenstaart - Een geschiedenis van het alfabet (Kleio-reeks Nr. 3) | Martijn Jaspers & Toon Van Hal | 9789044139136

  • Garant

€27.50

auteurs: Martijn Jaspers & Toon Van Hal ISBN: 9789044139136 Het alfabet lijkt een vanzelfsprekendheid, en we gebruiken het dagelijks. Daardoor staan we er nauwelijks bij stil dat het een van de meest baanbrekende uitvindingen ooit is. We komen steeds meer te weten over de oorsprong en ontwikkeling van het ons zo vertrouwde rijtje van zesentwintig letters. Het verhaal van ons alfabet begint bijna vierduizend jaar geleden, bij mijnwerkers in uitgestrekte steengroeves in de Egyptische Sinaïwoestijn. Het voert ons langs zeevarende Feniciërs en hun Griekse buren, Romeinse legers en kooplieden, middeleeuwse monniken en humanistische drukkers. Wat is het alfabet precies en waar komt het vandaan? Waarom begint het met a en eindigt het op z? Welke letters zijn onderweg verloren gegaan, en wat is onze geheime zevenentwintigste letter? Sinds wanneer schrijven we van links naar rechts? En hoe verschilt het alfabet van andere schriftsystemen, zoals het brailleschrift, de Noordse runen en het Indische Devanagari? Je komt er in dit boek veel meer over te weten. Martijn Jaspers is predoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de KU Leuven. Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar de rol van vertalingen in de tekstoverlevering van de Bijbel in de oudheid. Hij studeerde Latijn, Grieks, Hebreeuws en theologie in Leuven, Rijsel en Jeruzalem. Toon Van Hal is hoogleraar aan de Letterenfaculteit van de KU Leuven. In onderzoek en onderwijs legt hij zich vooral toe op de Griekse taalkunde en de geschiedenis van het talige denken. Hij studeerde geschiedenis en diverse oude talen in Antwerpen, Leuven, Louvain-la-Neuve en Oslo.

Aan winkelwagen toegevoegd

De verbroken verbinding | Gaby Stroecken en Rien Verdult | 9789085750772

De verbroken verbinding | Gaby Stroecken en Rien Verdult | 9789085750772

  • Garant

€27.90

Auteurs: Gaby Stroecken en Rien Verdult ISBN: 9789085750772 We zijn een kind van de kosmos. Bij onze verwekking wordt het kosmische, eindeloze bewustzijn gepersonaliseerd in ons oer-bewustzijn. Het is de kiem van leven, van zelfbewustzijn, van verbinding. Door vroege, prenatale indrukken groeit dit bewust-zijn in de richting van meer ‘Zijn’ of in de richting van meer ‘niet-zijn’. De verbinding met ons Zelf is de essentie van ons leven. Door belasting, trauma of shock in ons prenatale en vroegkinderlijke leven kunnen we verbinding verliezen. Wanneer we de verbinding met ons Zelf verliezen en we van ons Zelf vervreemden, raakt onze levensloop vertroebeld. We verliezen aan bewust ‘Zijn’. Ons leven wordt dan gedomineerd door het onbewuste en we blijven zoeken naar het verloren geluk. Het wordt moeilijker om verbinding met anderen te onderhouden. We krijgen het moeilijk betekenis en zin te geven aan ons leven. Een angst voor de dood neemt bezit van ons. Verbinden gaat veel dieper en is veel belangrijker dan hechten. Hechting is een reactie op angst; verbinding betekent een diep verbondenheid met ons Zelf, met anderen en met de natuur. Het is in onze vroege, prenatale geschiedenis dat het basisgevoel van verbinding al dan niet is ontstaan. Prenatale belasting en geboortetrauma’s kunnen de verbinding met ons Zelf verbreken. Alleen door bewustwording kunnen we de verbroken verbinding herstellen. We kunnen die weg alleen gaan door innerlijke stilte te zoeken, door ons terug te trekken in een zelfgekozen eenzaamheid, door in het hier-en-nu te leven. Zonder lijden kunnen we de verbinding niet herstellen. Soms kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken om de verbinding met ons Zelf te helen. Een psychotherapie die aandacht schenkt aan onze prenatale en vroegkinderlijke trauma’s is dan aangewezen.

Aan winkelwagen toegevoegd

 Het onzekere voor het zekere - Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen | Frans Meijers, Marinka Kuijpers, Kariene Mittendorff & Gerard Wijers | 9789044131963

Het onzekere voor het zekere - Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen | Frans Meijers, Marinka Kuijpers, Kariene Mittendorff & Gerard Wijers | 9789044131963

  • Garant

€30.80

Auteurs: Frans Meijers, Marinka Kuijpers, Kariene Mittendorff & Gerard Wijers (Red.) ISBN: 9789044131963 Meestal wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat in goede loopbaangesprekken alles draait om cognitieve reflectie. In de gesprekken die in het onderwijs met leerlingen worden gevoerd, is van een dergelijke reflectie meestal geen sprake. Studenten en loopbaanbegeleiders zijn veelal gefocust op ‘reflectie doen’ en niet op ‘reflectief zijn’. Reflectief zijn is het vermogen om open te staan voor nieuwe inzichten en ervaringen. Dit betekent eerst en vooral stil staan bij concrete ervaringen die ons raken en ruimte maken voor de ideeën en intuïties die daaruit kunnen groeien. Studenten noch loopbaanbegeleiders hebben de ervaring dat ze reflectie stoelen op – in de woorden van Norman E. Amundson – “embeddedness in being”. Paradoxaal genoeg zijn het vaak onzeker makende gebeurtenissen in het leven, zogenoemde grenservaringen, die ons kunnen verleiden tot openheid en receptiviteit. Grenservaringen maken ons kwetsbaar. Het is een natuurlijke reactie om deze kwetsbaarheid zowel voor onszelf als voor anderen te verbergen, maar het is ook een potentiële bron van kracht. Kwetsbaarheid wordt kracht wanneer men de moed heeft om niet meteen te vluchten voor de onzekerheid dan wel ze te overschreeuwen. Deze moed wordt ontwikkeld in een dialoog met begeleiders die de negatieve gevoelens durven te accepteren die onzekerheid veroorzaakt, en die nieuwe en creatieve manieren kunnen aanbieden om de kwetsbaarheid te laten uitgroeien tot een nieuw inzicht, tot inspiratie en tot daadkracht. Om te zorgen dat reflectie niet slechts een activiteit is die met wilskracht moet worden uitgevoerd, is het belangrijk om ruimte en tijd te scheppen voor een meer contemplatieve vorm van reflectie. Daarvoor is openheid en receptiviteit nodig, zowel aan de kant van de leerling als aan de kant van de begeleider of coach. Er moet letterlijk en op een intentionele manier tijd en ruimte zijn voor angst en pijn en het ‘nog niet weten’.

Aan winkelwagen toegevoegd

Pedagogische tact - Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling | Luc Stevens, Geert Bors, Annonay Andersson, Esther de Boer, Beate Letschert, Rianne van der Raadt & Kris Verbeeck | 9789044139433

Pedagogische tact - Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling | Luc Stevens, Geert Bors, Annonay Andersson, Esther de Boer, Beate Letschert, Rianne van der Raadt & Kris Verbeeck | 9789044139433

  • Garant

€23.00

Auteurs: Luc Stevens, Geert Bors, Annonay Andersson, Esther de Boer, Beate Letschert, Rianne van der Raadt & Kris Verbeeck ISBN: 9789044139433 Er zijn veel redenen waarom het lang niet altijd lukt het beste uit een leerling te halen. Te vaak worden leerlingen gereduceerd en gelabeld tot een nummer, een toetsscore of een ‘puberbrein dat niet kan plannen’. Dat zijn vrijwel altijd oversimplificaties die authentiek contact in de weg staan. Het hart van goed onderwijs wordt namelijk gevormd door de interactie tussen leraar en leerling. Dat terrein wordt in dit inspirerende boek zorgvuldig verkend, overtuigend gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen. Daarom is dit een belangrijk boek, met een positieve boodschap. Prof. Rob Martens is hoogleraar bij de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Gelukkig beseffen bijna alle docenten, uit liefde voor hun vak en hun betrokkenheid bij hun leerlingen, dat opvoeden en begeleiden van leerlingen de kern is van hun dagelijks functioneren. Als tegenwicht aan het beleid van de overheid hebben onze docenten inspiratie nodig, een bevestiging en verdieping dat hun natuurlijke pedagogische grondhouding de enig juiste is. Die inspiratie biedt dit boek Pedagogische tact, een must voor alle schooldirecties en docenten in het Nederlandse onderwijs. Zeker nu! Wim P. Littooij is voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging voor CVO (Christelijk Voortgezet Onderwijs) in Rotterdam en omgeving. In een fractie van een seconde de goede pedagogische interventie doen, gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen. Pedagogische tact gaat over ‘bewuste intuïtie’ in onderwijs en opvoeding. Docenten en management hebben Pedagogische Tact, als ontwikkelingstraject gevolgd. Studenten worden volwassen en als onmisbare partner in het onderwijs benaderd. Dit boek biedt een schat aan wijsheid voor elke – aankomende – leraar! Robert Viëtor is voormalig directeur van de faculteit Educatie van Hogeschool Leiden, nu directeur van de Iona Stichting. Ik ben er gaandeweg mijn docentschap achtergekomen hoe belangrijk de relatie tussen leraar en leerling is in het leerproces. Het boek Pedagogische tact duidt dit proces op een prachtige manier. Door authentieke praktijkvoorbeelden te koppelen aan inspirerende theorieën heb je een krachtig instrument in handen om jezelf als leraar te verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer ‘samen leren’ geworden en Pedagogische Tact is een gids om die reis voort te zetten.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het huis onder de regenboog - Regenboog-verhalen met duiding en tips | Diënne Flohr-Kamphuis | 9789044139372

Het huis onder de regenboog - Regenboog-verhalen met duiding en tips | Diënne Flohr-Kamphuis | 9789044139372

  • Garant

€22.50

Auteur: Diënne Flohr-Kamphuis ISBN: 9789044139372 Het huis onder de regenboog verhaalt over 43 uiteenlopende situaties die op de een of andere manier allemaal te maken hebben met (gender) identiteit/seksualiteit. Over de eerste seksuele gevoelens, de vreugde en verwarring. Over het zich anders voelen, de ontkenning en eenzaamheid. Over vruchtbaarheid en transgender-zijn, de verwarring en schaamte. Over uitgaan, het plezier en de gevaren. Over de gevolgen voor thuis, school en werk. Over religie, de schuldgevoelens en vergeving. Over eindelijk jezelf kunnen zijn, de trots en de Gay Pride. Vrijwel alle aspecten van identiteit onder het brede spectrum van de regenboog komen aan bod. Een peuter die helemaal als zichzelf haar vierde verjaardag mag vieren, een puber waarvan de vader homoseksueel blijkt te zijn, de eerste binder, pesten en alleen in een verzorgingshuis; het is zomaar een greep uit de 43 verhalen. Bijzonder is voorts dat ieder verhaal in regenboogkleuren geïllustreerd is en bovendien voorzien is van uitleg/tips. Ook geeft dit boek een overzicht op (medisch) transgendergebied. Hierbij zijn ook keuzewijzers opgenomen t.a.v. bijvoorbeeld hormonen. Het huis onder de regenboog eindigt met een beknopt Vademecum op LHBTIQ+-gebied: van uitgaan tot zorg, van logopedie tot kleding. Dit bijzondere boek is voor iedereen bestemd die op de een of andere wijze te maken heeft met vragen op het brede gebied van (gender)identiteit/seksualiteit. Het boek is tevens te gebruiken als coachingsinstrument tijdens begeleidingsgesprekken, thuis, op school en in praktijken. Diënne Flohr-Kamphuis, queercoach en beeldend kunstenares, richtte samen met haar man Eric de stichting ‘Het huis onder de regenboog’ in Helmond op. De stichting wil de inclusiviteit in de samenleving bevorderen en wil een thuis zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Hier zetelt ook Diënnes eigen onderwijsbureau ‘De slimme juf’, en schildert en schrijft ze in een groot atelier. Ze studeerde aan onder andere de Gerrit Rietveld Academie, VLVU (economie) en Fontys-OSO (leraar speciaal onderwijs en master SEN).

Aan winkelwagen toegevoegd

Ik ben een vreemdeling geweest - Evangelische gemeenten en migratie | Gottlieb Blokland | 9789044139419

Ik ben een vreemdeling geweest - Evangelische gemeenten en migratie | Gottlieb Blokland | 9789044139419

  • Garant

€15.00

Auteur: Gottlieb Blokland ISBN: 9789044139419 Migratie is niet alleen een politiek vraagstuk, het is ook een fenomeen dat in kerken veel besproken wordt. En evangelische kerken vormen hierop geen uitzondering. Hoe moeten we denken over al de verschillende meningen die we horen: Loopt onze maatschappij gevaar? Moet het asielrecht beperkt worden? Of beschermen we onze maatschappij juist met consequent respect voor de mensenrechten? Hoe moeten kerken hiermee omgaan? Welke plaats kunnen zij aan ‘vreemdelingen’ geven? Dit boekje is bedoeld als ondersteuning bij de bezinning op deze vragen. Het geeft in korte hoofdstukken een overzicht van de wetgeving, het ethische en sociologische debat en ook de theologische discussie binnen de protestantse en evangelische kerken. Met de titel wordt verwezen naar een hoofdstuk uit het Mattheüsevangelie dat laat zien hoe wezenlijk het is op dit punt de christelijke levensvisie niet op te geven. Gottlieb Blokland is voorganger van de protestants-evangelische Bethelkerk in Schaarbeek en voorzitter van de vzw Open Deur. Daarnaast is hij werkzaam als inspecteur-adviseur voor het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs. Hij studeerde aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (nu Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies) in Brussel en promoveerde aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Aan winkelwagen toegevoegd

Ziek van verlangen - Mystiek & psychoanalyse (Reeks: Psychoanalyse en Cultuur Nr. 15) | Sjef Houppermans & Marc De Kesel | 9789044139280

Ziek van verlangen - Mystiek & psychoanalyse (Reeks: Psychoanalyse en Cultuur Nr. 15) | Sjef Houppermans & Marc De Kesel | 9789044139280

  • Garant

€28.00

Auteur(s): Sjef Houppermans & Marc De Kesel (Red.) ISBN: 9789044139280 Ziek van verlangen is het resultaat van een gelijknamige studiedag, georganiseerd door de Stichting Psychoanalyse & Cultuur (Gent, 17 september 2022). De essaybundel focust op ‘mystiek’, een fenomeen dat, anders dan ‘religie’, wél op algemene interesse en populariteit kan rekenen. Vanuit diverse hoeken buigen de auteurs zich over vragen als: Wanneer mystiek iets erotisch/seksueels heeft, hoe kijkt de psychoanalyse daar dan tegen aan? Of moet die psychoanalytische blik tegelijk niet ook iets leren van de mystiek? Valt vanuit de mystiek niet ook iets te zeggen over erotiek? Worstelt ook de mysticus/mystica niet met de liefde – de liefde voor een goddelijke minnaar, dat wel, maar een liefde die, net als alle menselijke, al te menselijke liefdes, ziek kan maken? Is ook hij/zij/hen niet ‘ziek van verlangen’, maar dit zonder op te houden precies aan dat verlangen verslingerd te zijn en te blijven? Leonard Cohen zingt niet zomaar ‘No, there is no cure that is cure enough to be a cure for love’. Over de auteur(s): Ziek van verlangen : een bundel met essays van Marc De Kesel, Jan Cambien, Jos de Kroon, Veerle Fraeters, Lieven De Maeyer, Herman Westerink, Erwin Mortier, Bart Vieveen, Janneke van der Leest, Sjef Houppermans, Peter Verstraten en Sander Vloebergs.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.